Informace

Únorová sleva pokojů Superior

Hotel Slavia je situovaný asi 0,5 km od středu města směrem na Brno a nabízí ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích a apartmánu, který lze využít pro dva dospělé a dvě děti. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Ve spodní části hotelu je restaurace s celodenním provozem zajišťující stravování a salonek, který nabízí možnost konání nejrůznějších oslav, školení a svateb s kapacitou cca 40 osob. U hotelu je zdarma k dispozici velké parkoviště.

Sportovní vyžití

 • sportovní centrum "MODRÁ VĚŽ"- 100 m od hotelu - nabízí široké sportovní vyžití - bowling, squash, kulečník, velké fitness centrum a solárium.
 • Letní sporty i chvíle pro rekreaci nabízí areál Červená zahrada s koupalištěm a tenisovými kurty.
 • Westernové městečko se nachází asi 2 km východně od hotelu a nabízí bohatý letní program.
 • Nejbližší okolí poskytuje zajímavé možnosti pro pěší turistiku a cykloturistiku.
 • 10 km severně od Boskovic se nachází Křetínská přehrada s možností koupání a windsurfingu.
 • V blízkosti je rekreační oblast Suchý s rybníkem.
 • Golfové hřiště - Golf Sokrates cca 10 km od Boskovic.
 • Městské lázně s plaveckým i rekreačním bazénem a tobogánem. Masáže, spinning.
 • Krytý zimní stadion a fotbalové hřiště

Moravský Kras

Nedaleko Boskovic asi 20 km se rozkládá nejvýznamnější krasová oblast ve střední Evropě, která díky svému osobitnému a neopakovatelnému rázu láká turisty z celého světa. Největší zajímavostí jsou bezesporu Punkevní jeskyně, ojedinělé svou vodní plavbou po podzemní říčce Punkvě a také vyústěním prohlídkové trasy s pohledem na dno propasti Macocha, 138m hluboké. V této oblasti se nachází naučná stezka, která vás provede nejzajímavějšími lokalitami a pro dopravu mezi jeskyněmi a propastí Macochou můžete využít ekologickou dopravu – vláček a lanovku.

Památky

Město Boskovice najdete na rozhraní Boskovické brázdy a Drahanské vrchoviny asi 40 km severně od Brna. První písemná zpráva o místě se datuje rokem 1222. Město vzniklo jako trhová osada. Nad historickým městem Boskovice dominují restaurované zříceniny hradu, v podhradí se nachází zámek v empirovém slohu s parkem. V parku najdeme nově opravený skleník a letní kino. V Boskovicích se nachází také rozsáhlá původní židovská čtvrť se synagogou a židovským hřbitovem.

 

 

 

UBYTOVACÍ ŘÁD

 

Hotelu SLAVIA

 

(dále také jen „hotel“ nebo „ubytovatel“)

 

 

provozovaného:

 

Hotel Boskovice s.r.o.

IČO: 29278228

DIČ: CZ29278228

se sídlem: Košuličova 656/4, Brno

místem podnikání :  Hotel Slavia Komenského 307/55, 680 01 Boskovice

 

 

 

 1. 1.             Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 

 

1.1         Ubytování hostů v hotelu Slavia se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel Slavia (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

 

1.2         Smlouva o ubytování je uzavřena ústně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty.

 

1.3         Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

 

1.4         Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

 

 

 1. 2.             Uzavření smlouvy, rezervace

 

2.1         Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele recepce@hotel-boskovice.cz nebo poštou zasílanou na adresu hotelu a/nebo provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

 

 

2.2         K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli nebo vyplněním registrační karty hosta..

 

 

 1. 3.             Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 

 

3.1         Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:

 

Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)

 

Sazba storno poplatku (v %)

3 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování

0 % z výše ceny pobytu

2 dny před plánovaným nástupem k ubytování

50 % z výše ceny pobytu

1 den před plánovaným nástupem

100 % z výše ceny pobytu

 

3.2         V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z ceny za ubytování. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 2 dny před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

 

 

 1. 4.             Příjezd do hotelu/penzionu

 

4.1         Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu/penzionu pověřenému pracovníkovi.

 

4.2         Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele.

 

4.3         Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14:00 do 20:00.

 

4.4         Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující cenu za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování. Po zaplacení ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.  Při nástupu k ubytování je ubytovatel oprávněn na hostovi vyžadovat předložení platební či kreditní karty jako garanci platby až do výše 100 % předpokládané ceny za ubytování, ze které je ubytovatel po skončení ubytování oprávněn provést autorizaci platby odpovídající částce pokrývající skutečnou cenu za ubytování a ostatní náklady s ubytováním spojené, a to případně bez přítomnosti hosta (off-line), k čemuž host tím, že poskytne svou platební či kreditní kartu, dává svůj souhlas.

 

4.5         Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 7000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.

 

4.6         Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

 

4.7         Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

 

4.8         Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize či na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize či na registrační kartě.

 

 

 

 1. 5.      Obecná pravidla ubytování

 

8.1         Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu/penzionu a využívat služby s ubytováním spojené.

 

8.2         Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, od pokoje i vstupu do hotelu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

 

8.3         Host je povinen:

 

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil(y);
 • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
 • při odchodu z hotelu/penzionu odevzdat klíč od pokoje na recepci

8.4         Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování;  návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu (restaurace, salonek)
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
 • umístit v prostorách hotelu/penzionu zvířata bez souhlasu ubytovatele. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.

8.5         Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • kouřit
 • používat otevřený oheň

 

 

 1. 6.      Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 

6.1         Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (např. klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 10.000 Kč. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

 

6.2         Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 2 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

 

6.3         Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

 

 1. 7.      Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 

7.1         Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.

 

7.2         Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

 

7.3         Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen vzniklou škodu uhradit.  

 

7.4         Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

7.5         Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100 násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

7.6         Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.

 

 

 

 

 1. 8.      Odjezd z hotelu

 

8.1         Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 11:00 h.

 

8.2         Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu u příslušného pracovníka recepce, nebo jej vhodí do uzamčené skříňky v 1. patře hotelu, určené pro vhazování klíčů, pokud není domluveno jinak.

 

 1. 9.       Informace o nakládání s osobními údaji

 

9.1         Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních

9.2         Za  účelem evidence hostů, ubytování, vedení evidenční knihy a domovní knihy jsou zpracovávány tyto osobní údaje: (Jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu, email, číslo platební karty, datum příjezdu a odjezdu) a to na základě zdrojů od hosta (občanský průkaz, cestovní pas, platební karta)

9.3         Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených ubytovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

9.4         Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny:

Účetní firma hotelu

9.5         Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu 6 let.

9.6         Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

9.7         Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů Ubytovatel poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

8.3         Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8.4         Kontaktní údaje: Hotel Boskovice s.r.o., Košuličova 656/4, 619 00  Brno – sídlo společnosti

                               Hotel Slavia, Komenského 307/55, 680 01   Boskovice - provozovna

                               Email: recepce@hotel-boskovice.cz, 606 023 803

 

 

 

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 12.5.2018.

 

Za Hotel Boskovice s.r.o.

Jméno Edita Alexová

Funkce: jednatelka

 

 


Vaše rezervace

Novinky
Páteční živá hudba!!

V pátek 19.7. Restaurace otevřená. Živá hudba nebude. Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvuKontakty
Emailová adresa: recepce@hotel-boskovice.cz Telefon: +420 606 023 803 Webové stránky: www.hotel-boskovice.cz